Afbeelding
Pixabay

‘Plannen regio Amersfoort dragen goed bij aan CO2-neutrale provincie’

27 mei 2021 om 16:48 Natuur en milieu

AMERSFOORT Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht vinden dat de Regionale Energiestrategieën 1.0 van RES regio Amersfoort en RES regio Foodvalley goed bijdragen aan de landelijke opgave voor de opwek van duurzame elektriciteit op land. Ze tonen ambitie en zijn tegelijk haalbaar en inpasbaar, vinden de GS. De plannen moeten nu verder worden uitgewerkt in goed overleg met omwonenden en de netbeheerder. 

GS vinden het belangrijk dat de omgeving financieel meeprofiteert. En bij de inpassing in het landschap moet rekening worden gehouden met het provinciaal omgevingsbeleid. GS leggen de RES’en 1.0 van regio Amersfoort en van regio Foodvalley ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. RES regio U16 heeft meer tijd nodig en maakt zijn RES 1.0 naar verwachting eind juni openbaar. 

UITSTOOT VERLAGEN Op 6 november 2019 stemde Provinciale Staten van Utrecht in met de afspraken en maatregelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 landelijk met 49 procent te verlagen ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken moet in 2030 per jaar 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land worden opgewekt in Nederland. De drie regio’s in de provincie Utrecht hebben in hun concept-RES’en aangegeven opgeteld 2,5 TWh duurzame elektriciteit per jaar te kunnen bijdragen aan de landelijke opgave.

Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: ,,Het tegengaan van de opwarming van de aarde is een van de grootste opgaven van onze tijd. We willen een leefbare aarde nalaten aan volgende generaties. Heel mooi om te zien met hoeveel enthousiasme en energie gemeenten, waterschappen en netbeheerders samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het werk zijn om de landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren.”

ONDERSTEUNING De provincie is actief betrokken bij het opstellen van de RES’en 1.0 en heeft de totstandkoming op meerdere wijzen ondersteund. Zo biedt de provincie financiële ondersteuning van de projectorganisaties, organiseerde zij trainingen op het gebied van participatie en ontwikkelde zij visualisatietools. Ook ondersteunt de provincie energiecoöperaties om te zorgen dat de opbrengsten van duurzame energie-opwek voor een deel terecht komen in de lokale gemeenschap.

ZOEKLOCATIES De ambities van de provincie Utrecht ten aanzien van duurzame energie zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie. In sommige gebieden in de provincie gelden voorwaarden, zoals in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en stiltegebieden. Natura 2000- en ganzenrustgebieden zijn bovendien uitgesloten voor zonnevelden of windenergie. Mogelijke zoeklocaties zullen in de komende maanden en jaren samen met gemeenten en inwoners verder worden uitgewerkt. Voorkeuren daarbij zijn dat daken optimaal benut worden en dat zonnevelden en windturbines zoveel mogelijk geclusterd worden langs infrastructuur of op bedrijventerreinen. Uit de netimpact analyse die door de netbeheerder is uitgevoerd, is bij beide RES’en 1.0 geconstateerd dat de verhouding tussen zonne- en windenergie aandacht vraagt. Met een groter aandeel windenergie zijn wezenlijk minder investeringen in de versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk nodig. Dat betekent dat het aandeel windenergie idealiter vergroot moet worden. GS vinden dan ook dat de komende tijd aandacht moet zijn voor optimalisatie en het efficiënt benutten van het elektriciteitsnetwerk.

Tenslotte benadrukken GS dat de participatie niet klaar is met het vaststellen van RES 1.0. Bij de concretisering van zoeklocaties en bij ruimtelijke (vergunning)procedures zal opnieuw participatie plaatsvinden.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie