Stichting het Bouwdepot.
Stichting het Bouwdepot. Manon van Hoeckel

Nieuwe aanpak om Amersfoortse jongeren met schulden te helpen

Economie

AMERSFOORT Honderden jongeren met kleine of grote schulden of geldproblemen krijgen in Amersfoort de komende vijf jaar extra hulp. De gemeente Amersfoort, Stadsring51, Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) en Jeugd Interventie Team (JIT) willen met een vernieuwende aanpak meer jongeren uit de schulden helpen en houden, meldt de gemeente in een persbericht.

Zo komt er een saneringskrediet en een turbo-schuldregeling. Daarnaast gaan tien jongeren meedoen aan een pilot van het Bouwdepot. Dit is een nieuwe methode die (thuisloze) jongeren in financiële problemen of kwetsbare situaties bestaanszekerheid biedt om een zelfstandig leven op te bouwen.

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen: ,,Jongeren met schulden of die pech hadden met een slechte start thuis, staan echter vaak al één-nul of meer achter op hun leeftijdsgenoten. En dat werkt door op latere leeftijd. Daar willen we iets aan doen door hen nu al uit de schulden te helpen en herhaling te voorkomen. Schuldenvrij zijn gaat dan over meer dan alleen geld. Het brengt dagelijks rust, je voelt je beter en dan kun je gericht nadenken over de toekomst en daaraan werken. Die kans of een nieuwe kans daarop zouden alle jongeren moeten krijgen.”

MEER SCHULDEN Steeds meer jongeren lopen een risico op problematische schulden. Tussen 2015 en 2020 is het aantal jongeren met schulden met 50 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van het BKR. Schuldhulporganisatie Stadsring51 zag in Amersfoort het aandeel van jongeren in de schuldhulpverlening toenemen van 12 procent in 2018 naar 19 procent in 2021.

Jongeren hebben vaker een studieschuld, komen minder makkelijk aan een geschikte (bij)baan of raakten hun baan of inkomen kwijt door de coronacrisis. En veel jongeren zijn niet goed voorbereid op de financiële verantwoordelijkheden die ze krijgen als ze 18 jaar worden. Zoals de aansprakelijkheid bij schulden, betalingsachterstanden of contracten die ze afsluiten. Jongeren
die schulden maken, komen daarbij door een gebrek aan een stabiel inkomen vaak niet in aanmerking voor een schuldregeling. Vooral jongeren die niet kunnen rekenen op financiële steun of begeleiding van hun ouders of verzorgers hebben het extra moeilijk. De nieuwe Amersfoortse schuldhulpverlening moet deze groepen jongeren een helpende hand gaan bieden.

 TURBOREGELING TOT 1000 EURO Op initiatief van Stadsring51 en met subsidie van de gemeente, start dit jaar de turbo-schuldregeling voor jongeren met schulden tot 1000 euro. De schuld wordt binnen een week bij de schuldeiser afgekocht, waarna de jongere een jaar lang een bedrag aflost naar vermogen. Zo is een jongere snel schuldenvrij en worden grotere financiële problemen voorkomen. Schulden groter dan 1000 euro kunnen opgelost worden met een saneringskrediet gefinancierd door het SFA. De schuld die de jongere bij verschillende organisaties heeft, wordt dan in één keer betaald door Stadsring51 met wie ze een betalingsregeling afspreken.

TEGENPRESTATIE Alle jongeren die in aanmerking komen voor een van deze regelingen moeten ook een maatschappelijke tegenprestatie leveren zoals het afmaken van een opleiding, het volgen van een financiële cursus of zich laten begeleiden naar werk. Als hieraan wordt voldaan, kan een eventuele restschuld na een bepaalde periode worden kwijtgescholden.

BOUWDEPOT-PILOT Er zijn ook jongeren die er in onze maatschappij alleen voor staan. Zij kunnen niet terugvallen op hun ouders of verzorgers, hebben een zorgverleden en soms geen dak boven het hoofd. Om deze jongeren een kans te geven op een betere toekomst, gaat Amersfoort als derde gemeente ervaring opdoen met de bouwdepot-methode ontwikkeld door Stichting Zwerfjongeren Nederland. In het tweede kwartaal van 2022 start de pilot met tien Amersfoortse jongeren. Zij ontvangen een jaar lang iedere maand circa 1050 euro voor hun levensonderhoud van het SFA. Dit zogenoemde bouwbudget is leef- en leergeld om hun leven op orde te brengen, hun situatie duurzaam te veranderen en een basis te bouwen voor een zelfstandig leven. Van het behalen van een diploma of (om)scholing, tot het vinden van woonruimte en werk. De jongeren pakken de problemen aan die een goede toekomst in de weg staan.

Medewerkers van het Jeugd Interventie Team begeleiden de jongeren. De gemeente ondersteunt dit particuliere initiatief met een incidentele subsidie (57.000 euro). De projectbegeleiding is in handen van Stadsring51. Onderzoekers van DRIFT/Erasmus Universiteit volgen jongeren in Amersfoort en andere gemeenten voor monitoring en evaluatie van de pilot.

BREDE AANPAK De Amersfoortse schuldhulpverlening voor jongeren is onderdeel van een bredere lokale aanpak om inwoners met financiële problemen sneller en beter te helpen. Extra aandacht daarbij is er voor het voorkomen van schulden. Samen met partners uit de stad werkt de gemeente aan (vroeg)signalering van (beginnende) schulden, het inzetten van digitale inkomensbeheer, financiële educatie en het geven van financieel advies op plaatsen waar de inwoner al komt zoals het werkgeversservicepunt, wijkteams, diaconieën en zorginstanties.

advertentie