Handen ouderen stock zorg ontmoetingscentrum
Handen ouderen stock zorg ontmoetingscentrum Pixabay

Amersfoort wil wonen en zorg bereikbaar houden voor senioren

Wonen

AMERSFOORT In Amersfoort ontstaat, bij ongewijzigd beleid, tot aan 2040 een tekort aan passende woonvormen en zorg voor senioren. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen stelt de gemeente Amersfoort, met een groot aantal betrokken organisaties en Amersfoortse senioren zelf, een uitvoeringsprogramma met prioriteiten op. ,,Met dit uitvoeringsprogramma blijven de betrokken partijen zich inzetten zodat wonen en zorg voor senioren ook in de toekomst goed geregeld is”, aldus de gemeente. 

De gemeente Amersfoort heeft onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte aan woonvormen en zorg voor ouderen. Daaruit blijkt dat er op middellange termijn een probleem tussen vraag en aanbod ontstaat. Het aantal ouderen in Amersfoort neemt de komende jaren sterk toe. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar passende huisvesting en extra druk op zorgvoorzieningen. Terwijl er schaarste op de woningmarkt is en een groeiend personeelstekort in de zorg.

SAMENWERKING ,,Veel senioren willen ook op latere leeftijd zo zelfstandig mogelijk wonen. Met de jaren neemt ook de kans dat je zorg of hulp nodig hebt toe, daarom is een woning die past bij de behoefte en levensfase, en met eventuele ondersteuning dichtbij nodig”, zegt wethouder Menno Tigelaar. ,,Die gecombineerde woon- en zorgopgave vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen uit het fysieke- en sociale domein, zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere partijen uit de woonsector. Vanzelfsprekend betrekken we de ouderen daar ook bij. Met elkaar werken we aan woningen waar oudere Amersfoorters prettig en zelfstandig kunnen wonen.”

ACTIELIJNEN De gemeente voert regie op de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma en ondersteunt het uitbouwen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voor het uitvoeringsprogramma is kennis en onderzoek uit de praktijk nodig. Daarom zijn goede ervaringen uit heel Nederland onderzocht en zijn er bijeenkomsten geweest met de betrokken partijen. Het onderzoek, de bijeenkomsten en de gesprekken met woon- en zorgorganisaties, ouderenbonden en marktpartijen, leveren drie actielijnen op: voldoende en divers aanbod aan woningen; inclusieve wijk (elkaar als buurtbewoners makkelijk kunnen ontmoeten); passende zorg en ondersteuning

PRIORITEITEN Binnen deze actielijnen worden onder meer de volgende acties opgepakt: het toevoegen van geclusterde woonconcepten (bijvoorbeeld hofjeswoningen); de huisvestingopgave rondom 24-uurszorg verder verdiepen; onderzoeken waar verpleeghuizen een verbindende rol kunnen spelen in de wijk; en werken aan bewustwording over prettig ouder worden.

Met deze prioriteiten gaan de samenwerkende partners aan de slag. Dit is volgens de gemeente de basis voor een solide, breed-gedragen inzet voor de woon- en zorgopgave waarvoor zij zich inzet.

Meer informatie over wonen en zorg in Amersfoort is te vinden op www.amersfoort.nl/wonen-en-zorg.

advertentie