Politie en GGz ondertekenen nieuw convenant

Nieuws

AMERSFOORT - Politie Midden-Nederland, RIAGG Amersfoort en omstreken, Symfora Meander Centrum voor Psychiatrie en GGz Centraal hebben hun samenwerkingsafspraken geactualiseerd. De aanleiding hiertoe was niet dat er dingen niet goed gingen, maar dat er voor een aantal praktische zaken (nog) onvoldoende (wettelijke) regelgeving bestaat.

Al in 2003 sloten GGZ Nederland en de Raad van Hoofdcommissarissen een convenant betreffende samenwerking bij opvang, begeleiding en behandeling van mensen met psychische of verslavingsproblematiek die overtredingen begaan, overlast geven of blijken hulpverlening nodig te hebben. Instellingen volgden deze afspraken door lokale uitwerking met ook ambulancediensten en GGD. Inmiddels is de samenwerking tussen ggz-instellingen en politie op dit vlak sterk verbeterd: reden om de nieuwe inzichten breed te delen. Eind 2011 ondertekenden de landelijke politie en branchevereniging GGZ Nederland nieuwe overkoepelende afspraken.

Beide partijen - politie en ggz - erkennen dat zorg aan verwarde personen in een crisissituatie van een andere orde is dan niet-acute langere termijnzorg. Met een verward persoon wordt bedoeld: iemand waarbij een redelijk vermoeden bestaat van een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen die voortkomt uit een geestesstoornis. Handelingen die voortkomen uit een emotionele reactie op een gebeurtenis, afhankelijkheid van middelen en stoornissen van de persoonlijkheid zijn niet altijd als geestesstoornis aan te merken.

In het geval van een crisissituatie waarin een verward persoon de openbare orde verstoort, danwel een gevaar is voor zichzelf of voor anderen, erkennen politie en GGZ hun complementaire verantwoordelijkheid voor het oplossen van de situatie. De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, het wettelijk begrenzen van overlast en het veiligstellen van situaties. De ggz is verantwoordelijk voor een snelle beoordeling bij een vermoeden van psychiatrische problematiek, het op indicatie organiseren en bieden van het juiste zorgaanbod en het adviseren van de betrokkenen.

De afspraken tussen Politie Midden-Nederland, RIAGG Amersfoort en Omstreken, SymforaMeander Centrum voor psychiatrie en GGz Centraal gaan onder meer over wie wat doet bij crisissituaties, over veiligheid en over goede informatie-uitwisseling, binnen de wettelijke kaders en waarbij ook rekening gehouden wordt met de persoonlijke privacy. De afspraken sluiten aan bij het programma Veilige Publieke Taak van de Rijksoverheid, om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aan te pakken.

advertentie