Waterschappen fuseren

Nieuws

AMERSFOORT - De waterschappen Vallei & Eem en Veluwe werken naar een fusie toe per 1 januari 2013. De ambtelijke organisaties fuseren per 1 januari 2012. Op termijn geeft de fusie naast het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, ook besparingen. Halverwege 2012 is er meer duidelijkheid over de belastingtarieven van het nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe en welke effecten dit heeft voor de inwoners.

In het Bestuursakkoord Water hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwater-bedrijven maatregelen afgesproken voor een doelmatiger waterbeheer. Daarin is onder andere in vastgelegd dat de waterschappen naast het Rijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van Nederland tegen buitenwater. Deze beschermende taak is vastgelegd in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 dragen de gezamenlijke waterschappen 81 miljoen euro bij in de kosten hiervan. In 2014 is dat 131 miljoen euro en vanaf 2015 181 miljoen euro. Waterschap Vallei & Eem kan de jaarlijkse bijdrage (3 miljoen euro) tot en met 2013 binnen de begroting opvangen. Vanaf 2014 moeten besparingen plaatsvinden om dit bedrag op te vangen.

advertentie