Voorstel tracé Westelijke ontsluiting naar de raad

Ondernemend

AMERSFOORT - Het tracé voor de Westelijke ontsluiting in Amersfoort, zoals beschreven in het coalitieakkoord, is volgens het college van B en W op basis van de uitgevoerde onderzoeken en adviezen uit de stad haalbaar. Een voorstel om het tracé verder uit te werken wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. De Westelijke ontsluiting moet volgens het college bijdragen aan de verbetering van de verkeersdoorstroming aan de westkant van de stad en de leefbaarheid in de buurt.

In het coalitieakkoord van 12 februari 2013 is een nieuw tracé beschreven met daarbij een opdracht aan het college van B en W om het verder uit te werken en te toetsen aan de gestelde randvoorwaarden. Het college heeft de opdracht inmiddels uitgevoerd en concludeert dat het voorgestelde tracé mogelijk is. In het voorstel voor verdere uitwerking is ook opgenomen dat de gemeente met de provincie een bestuursovereenkomst bespreekt over de realisatie van de Westelijke ontsluiting, benodigde procedures en financiën.

Het nieuwe tracé loopt vanaf de Stichtse Rotonde over de huidige Daam Fockemalaan en gaat na het benzinestation omlaag. Ter hoogte van de Prins Frederiklaan buigt de weg af naar het kazerneterrein om vervolgens verdiept liggend via het kazerneterrein en parallel aan de Aletta Jacobslaan naar de onderdoorgang onder het spoor te gaan. De onderdoorgang is voor alle verkeer. Ten noorden van het spoor gaat de weg tussen restaurant de Kabouterhut en het parkeerterrein van Dierenpark Amersfoort door om vervolgens op de Barchman Wuytierslaan uit te komen. Vanaf dat punt volgt het nieuwe tracé de huidige weg.

Wethouder Hans Buijtelaar: ,,Dit is een belangrijke stap naar een oplossing voor een betere bereikbaarheid van de westkant van de stad, waaraan al vele jaren wordt gewerkt. Er zijn veel discussies over de Westelijke ontsluiting geweest en ook in het verdere traject blijven wij in gesprek met de stad. Ik ben ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan de oplossing die er nu ligt."

Alle belanghebbenden is gevraagd advies uit te brengen over de concrete inpasbaarheid van het voorgestelde tracé. Wethouder Cees van Eijk: 'Het is belangrijk dat de Westelijke ontsluiting niet alleen een oplossing is voor het verkeer, maar ook zorgt voor de leefbaarheid van de buurt nu het tracé buiten de woonwijk om loopt. Dankzij de adviezen van leden van de participatiegroep en andere belanghebbenden is een beter plan ontstaan. Zo is de verdiepte ligging van het tracé een uitkomst uit gesprekken die wij hebben gevoerd.' Over het algemeen leveren de ontvangen reacties het beeld op dat de voorgestelde variant als mogelijke oplossing wordt beschouwd.

In de verdere uitwerking is nadrukkelijk aandacht nodig voor de leefbaarheid van de Aletta Jacobslaan en omgeving en voor veilige fietsroutes. Om die reden wil het college onderzoeken of de weg zover als mogelijk naar het westen op het Defensieterrein verschoven kan worden. Voor de fietsers wil het college het voorstel van de fietsersbond voor een apart fiets- en voetgangersviaduct verder uitwerken. Als dit voorstel mogelijk blijkt, wordt het ingepast in het ontwerp.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 18 en 25 juni. Op 18 juni is er een presentatie van het voorstel aan de gemeenteraad in de Ronde waar belanghebbenden kunnen spreken. Na besluitvorming van de gemeenteraad over de verdere uitwerking van dit tracé, zet de gemeente het gesprek met de Provincie voort om te komen tot de bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst wordt later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

In overleg met de direct aan het tracé wonende bewoners, instellingen en bedrijven wordt de verdere inpassing van het tracé uitgewerkt.

advertentie