Einde ‘Weggeeftuin’ in zicht?! Nee toch?

Lokaal nieuws

Binnenkort dreigt het doek te vallen voor de twee burgerinitiatieven Weggeefwinkel en Buurtnatuurtuin Melange, nu duidelijk wordt dat het college van B.en W. onverkort vasthoudt aan de wens het perceel aan de Keerkring 118 te willen verkopen. Dit ondanks dat de Raad in september 2013 bijna unaniem een oproep aan het college deed om naast koop ook huur mogelijk te maken.

Vol enthousiasme zijn de vele vrijwilligers van Weggeefwinkel en BuurtNatuurtuin aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot de twee documenten ‘Pure Winst’ en ‘Groot verlies’ waaraan hard is gewerkt door de vrijwilligers met hartverwarmende betrokkenheid vanuit elders in de stad.

Het haalbaarheidsonderzoek ‘Pure Winst’ dat beide burgerinitiatieven eind 2013 uitbrachten, toonde aan dat koop geen haalbare kaart is. Immers beide projecten genereren geen inkomsten. Wel werd huur aangeboden en het overnemen van alle vaste lasten, hetgeen een aanzienlijke overheidsbesparing in zou houden.

Een motie van SP, Groen Links en PvdA, die in september 2013 werd ingediend, en waarin nadrukkelijk wordt gevraagd om de optie huur in het collegevoorstel op te nemen, heeft geen enkel effect gesorteerd. De ‘Weggeeftuin’ heeft met teleurstelling kennis genomen van de opstelling van het college. Het college beperkt de motie van de Raad tot alleen koop. Hadden wij als vrijwilligers van de Weggeefwinkel en Buurtnatuurtuin Melange kunnen vermoeden dat de optie huur bij voorbaat binnen het college onbespreekbaar was geweest, dan was er niet geïnvesteerd in een uitputtend haalbaarheidsonderzoek en de politieke lobby die daarna op gang kwam. In de berichtgeving vanuit het college rond het perceel staat telkens de economische waarde van het perceel centraal. De maatschappelijke waardebepaling van beide projecten voor de burger blijkt slechts een afgeleide factor.

Deze gang van zaken roept vragen op over de wijze waarop de gemeente Amersfoort ernst maakt met de facilitering van burgerinitiatieven. Het veel beleden credo: ‘geef ruimte aan initiatieven van de burger’ blijkt in de praktijk van weinig waarde.

Ondanks dat het college vasthoudt aan koop, hopen en verwachten beide burgerinitiatieven dat de gemeenteraad vasthoudt aan de 'huuroptie, ' omdat anders het einde van de BuurtNatuurtuin en de Weggeefwinkel een feit is.

Welke fracties willen dat uitleggen naar de kiezers in Amersfoort?

Namens de ‘Weggeeftuin’

Sjors Overbeek

advertentie